SH5  2021 UKEIDX-CW OU2I
 
< Prev    |    Next >
 One minute rates
Qs per
minute
Minutes listTotal
323-Jan-2021 12:24   23-Jan-2021 12:25   23-Jan-2021 13:18   23-Jan-2021 17:22   23-Jan-2021 17:51   
23-Jan-2021 19:43   24-Jan-2021 06:38   24-Jan-2021 07:12   24-Jan-2021 07:31   24-Jan-2021 08:08   
24-Jan-2021 08:09   24-Jan-2021 08:23   24-Jan-2021 08:46   24-Jan-2021 11:04   
14
223-Jan-2021 12:09   23-Jan-2021 12:14   23-Jan-2021 12:17   23-Jan-2021 12:22   23-Jan-2021 12:26   
23-Jan-2021 12:28   23-Jan-2021 12:29   23-Jan-2021 12:34   23-Jan-2021 12:36   23-Jan-2021 12:38   
23-Jan-2021 12:40   23-Jan-2021 12:43   23-Jan-2021 12:46   23-Jan-2021 12:47   23-Jan-2021 12:50   
23-Jan-2021 12:58   23-Jan-2021 13:03   23-Jan-2021 13:10   23-Jan-2021 13:19   23-Jan-2021 13:20   
23-Jan-2021 13:21   23-Jan-2021 13:35   23-Jan-2021 13:37   23-Jan-2021 13:44   23-Jan-2021 13:54   
23-Jan-2021 14:01   23-Jan-2021 14:02   23-Jan-2021 14:04   23-Jan-2021 14:08   23-Jan-2021 14:11   
23-Jan-2021 14:15   23-Jan-2021 14:16   23-Jan-2021 14:17   23-Jan-2021 14:18   23-Jan-2021 14:20   
23-Jan-2021 14:23   23-Jan-2021 14:35   23-Jan-2021 15:14   23-Jan-2021 15:28   23-Jan-2021 15:34   
23-Jan-2021 15:39   23-Jan-2021 15:51   23-Jan-2021 16:02   23-Jan-2021 16:09   23-Jan-2021 16:15   
23-Jan-2021 16:25   23-Jan-2021 16:38   23-Jan-2021 16:44   23-Jan-2021 16:48   23-Jan-2021 16:49   
23-Jan-2021 16:51   23-Jan-2021 16:52   23-Jan-2021 17:01   23-Jan-2021 17:15   23-Jan-2021 17:21   
23-Jan-2021 17:26   23-Jan-2021 17:30   23-Jan-2021 17:34   23-Jan-2021 17:46   23-Jan-2021 17:47   
23-Jan-2021 17:52   23-Jan-2021 17:59   23-Jan-2021 18:01   23-Jan-2021 18:50   23-Jan-2021 18:51   
23-Jan-2021 19:14   23-Jan-2021 19:24   23-Jan-2021 19:26   23-Jan-2021 19:32   23-Jan-2021 19:34   
23-Jan-2021 19:35   23-Jan-2021 19:36   23-Jan-2021 19:39   23-Jan-2021 19:40   23-Jan-2021 19:42   
24-Jan-2021 06:20   24-Jan-2021 06:30   24-Jan-2021 06:36   24-Jan-2021 06:39   24-Jan-2021 06:40   
24-Jan-2021 06:43   24-Jan-2021 06:47   24-Jan-2021 06:51   24-Jan-2021 07:00   24-Jan-2021 07:03   
24-Jan-2021 07:10   24-Jan-2021 07:11   24-Jan-2021 07:20   24-Jan-2021 07:46   24-Jan-2021 08:00   
24-Jan-2021 08:02   24-Jan-2021 08:11   24-Jan-2021 08:28   24-Jan-2021 08:37   24-Jan-2021 08:38   
24-Jan-2021 08:45   24-Jan-2021 08:47   24-Jan-2021 08:52   24-Jan-2021 09:11   24-Jan-2021 09:26   
24-Jan-2021 09:29   24-Jan-2021 09:55   24-Jan-2021 10:00   24-Jan-2021 10:05   24-Jan-2021 10:08   
24-Jan-2021 10:11   24-Jan-2021 10:12   24-Jan-2021 10:15   24-Jan-2021 10:19   24-Jan-2021 10:27   
24-Jan-2021 10:49   24-Jan-2021 11:11   24-Jan-2021 11:12   24-Jan-2021 11:16   24-Jan-2021 11:36   
24-Jan-2021 11:39   24-Jan-2021 11:42   24-Jan-2021 11:43   
118
123-Jan-2021 12:01   23-Jan-2021 12:02   23-Jan-2021 12:05   23-Jan-2021 12:08   23-Jan-2021 12:10   
23-Jan-2021 12:11   23-Jan-2021 12:12   23-Jan-2021 12:13   23-Jan-2021 12:15   23-Jan-2021 12:16   
23-Jan-2021 12:18   23-Jan-2021 12:19   23-Jan-2021 12:21   23-Jan-2021 12:27   23-Jan-2021 12:30   
23-Jan-2021 12:32   23-Jan-2021 12:33   23-Jan-2021 12:35   23-Jan-2021 12:37   23-Jan-2021 12:39   
23-Jan-2021 12:41   23-Jan-2021 12:49   23-Jan-2021 12:51   23-Jan-2021 12:54   23-Jan-2021 12:55   
23-Jan-2021 12:57   23-Jan-2021 12:59   23-Jan-2021 13:01   23-Jan-2021 13:02   23-Jan-2021 13:04   
23-Jan-2021 13:05   23-Jan-2021 13:08   23-Jan-2021 13:09   23-Jan-2021 13:12   23-Jan-2021 13:13   
23-Jan-2021 13:14   23-Jan-2021 13:15   23-Jan-2021 13:17   23-Jan-2021 13:22   23-Jan-2021 13:25   
23-Jan-2021 13:26   23-Jan-2021 13:27   23-Jan-2021 13:30   23-Jan-2021 13:32   23-Jan-2021 13:33   
23-Jan-2021 13:40   23-Jan-2021 13:41   23-Jan-2021 13:43   23-Jan-2021 13:45   23-Jan-2021 13:46   
23-Jan-2021 13:47   23-Jan-2021 13:50   23-Jan-2021 13:51   23-Jan-2021 13:52   23-Jan-2021 13:53   
23-Jan-2021 13:58   23-Jan-2021 14:00   23-Jan-2021 14:03   23-Jan-2021 14:05   23-Jan-2021 14:06   
23-Jan-2021 14:07   23-Jan-2021 14:09   23-Jan-2021 14:12   23-Jan-2021 14:13   23-Jan-2021 14:14   
23-Jan-2021 14:21   23-Jan-2021 14:30   23-Jan-2021 14:33   23-Jan-2021 14:36   23-Jan-2021 14:58   
23-Jan-2021 15:01   23-Jan-2021 15:02   23-Jan-2021 15:07   23-Jan-2021 15:12   23-Jan-2021 15:13   
23-Jan-2021 15:16   23-Jan-2021 15:17   23-Jan-2021 15:20   23-Jan-2021 15:26   23-Jan-2021 15:30   
23-Jan-2021 15:35   23-Jan-2021 15:36   23-Jan-2021 15:38   23-Jan-2021 15:44   23-Jan-2021 15:45   
23-Jan-2021 15:46   23-Jan-2021 15:48   23-Jan-2021 15:49   23-Jan-2021 15:52   23-Jan-2021 15:53   
23-Jan-2021 15:54   23-Jan-2021 15:55   23-Jan-2021 15:57   23-Jan-2021 16:00   23-Jan-2021 16:01   
23-Jan-2021 16:03   23-Jan-2021 16:05   23-Jan-2021 16:10   23-Jan-2021 16:11   23-Jan-2021 16:12   
23-Jan-2021 16:13   23-Jan-2021 16:16   23-Jan-2021 16:18   23-Jan-2021 16:22   23-Jan-2021 16:23   
23-Jan-2021 16:29   23-Jan-2021 16:30   23-Jan-2021 16:32   23-Jan-2021 16:33   23-Jan-2021 16:34   
23-Jan-2021 16:35   23-Jan-2021 16:37   23-Jan-2021 16:39   23-Jan-2021 16:40   23-Jan-2021 16:41   
23-Jan-2021 16:43   23-Jan-2021 16:45   23-Jan-2021 16:47   23-Jan-2021 16:50   23-Jan-2021 16:53   
23-Jan-2021 17:00   23-Jan-2021 17:03   23-Jan-2021 17:04   23-Jan-2021 17:05   23-Jan-2021 17:06   
23-Jan-2021 17:07   23-Jan-2021 17:08   23-Jan-2021 17:09   23-Jan-2021 17:11   23-Jan-2021 17:12   
23-Jan-2021 17:13   23-Jan-2021 17:16   23-Jan-2021 17:17   23-Jan-2021 17:19   23-Jan-2021 17:20   
23-Jan-2021 17:23   23-Jan-2021 17:35   23-Jan-2021 17:38   23-Jan-2021 17:39   23-Jan-2021 17:44   
23-Jan-2021 17:45   23-Jan-2021 18:00   23-Jan-2021 18:05   23-Jan-2021 18:06   23-Jan-2021 18:08   
23-Jan-2021 18:09   23-Jan-2021 18:20   23-Jan-2021 18:26   23-Jan-2021 18:29   23-Jan-2021 18:34   
23-Jan-2021 18:36   23-Jan-2021 18:37   23-Jan-2021 18:40   23-Jan-2021 18:41   23-Jan-2021 18:43   
23-Jan-2021 18:45   23-Jan-2021 18:48   23-Jan-2021 18:49   23-Jan-2021 18:54   23-Jan-2021 18:55   
23-Jan-2021 18:56   23-Jan-2021 18:58   23-Jan-2021 19:01   23-Jan-2021 19:02   23-Jan-2021 19:03   
23-Jan-2021 19:08   23-Jan-2021 19:10   23-Jan-2021 19:12   23-Jan-2021 19:15   23-Jan-2021 19:16   
23-Jan-2021 19:19   23-Jan-2021 19:20   23-Jan-2021 19:25   23-Jan-2021 19:28   23-Jan-2021 19:29   
23-Jan-2021 19:30   23-Jan-2021 19:33   23-Jan-2021 19:38   23-Jan-2021 19:41   23-Jan-2021 19:44   
23-Jan-2021 19:47   23-Jan-2021 19:48   23-Jan-2021 19:51   23-Jan-2021 19:52   23-Jan-2021 19:53   
23-Jan-2021 19:54   23-Jan-2021 19:56   23-Jan-2021 19:59   24-Jan-2021 06:10   24-Jan-2021 06:15   
24-Jan-2021 06:16   24-Jan-2021 06:18   24-Jan-2021 06:19   24-Jan-2021 06:21   24-Jan-2021 06:22   
24-Jan-2021 06:32   24-Jan-2021 06:33   24-Jan-2021 06:34   24-Jan-2021 06:35   24-Jan-2021 06:37   
24-Jan-2021 06:41   24-Jan-2021 06:42   24-Jan-2021 06:44   24-Jan-2021 06:45   24-Jan-2021 06:46   
24-Jan-2021 06:49   24-Jan-2021 06:50   24-Jan-2021 06:53   24-Jan-2021 06:56   24-Jan-2021 06:58   
24-Jan-2021 06:59   24-Jan-2021 07:01   24-Jan-2021 07:04   24-Jan-2021 07:05   24-Jan-2021 07:06   
24-Jan-2021 07:07   24-Jan-2021 07:09   24-Jan-2021 07:13   24-Jan-2021 07:17   24-Jan-2021 07:18   
24-Jan-2021 07:19   24-Jan-2021 07:22   24-Jan-2021 07:26   24-Jan-2021 07:27   24-Jan-2021 07:28   
24-Jan-2021 07:30   24-Jan-2021 07:34   24-Jan-2021 07:35   24-Jan-2021 07:37   24-Jan-2021 07:38   
24-Jan-2021 07:39   24-Jan-2021 07:40   24-Jan-2021 07:41   24-Jan-2021 07:43   24-Jan-2021 07:44   
24-Jan-2021 07:45   24-Jan-2021 07:48   24-Jan-2021 07:54   24-Jan-2021 07:55   24-Jan-2021 07:56   
24-Jan-2021 07:57   24-Jan-2021 07:58   24-Jan-2021 08:03   24-Jan-2021 08:04   24-Jan-2021 08:05   
24-Jan-2021 08:06   24-Jan-2021 08:10   24-Jan-2021 08:12   24-Jan-2021 08:15   24-Jan-2021 08:16   
24-Jan-2021 08:20   24-Jan-2021 08:21   24-Jan-2021 08:24   24-Jan-2021 08:25   24-Jan-2021 08:26   
24-Jan-2021 08:29   24-Jan-2021 08:30   24-Jan-2021 08:31   24-Jan-2021 08:32   24-Jan-2021 08:35   
24-Jan-2021 08:36   24-Jan-2021 08:39   24-Jan-2021 08:41   24-Jan-2021 08:42   24-Jan-2021 08:44   
24-Jan-2021 08:49   24-Jan-2021 08:51   24-Jan-2021 08:58   24-Jan-2021 09:02   24-Jan-2021 09:03   
24-Jan-2021 09:04   24-Jan-2021 09:05   24-Jan-2021 09:07   24-Jan-2021 09:09   24-Jan-2021 09:14   
24-Jan-2021 09:18   24-Jan-2021 09:27   24-Jan-2021 09:32   24-Jan-2021 09:37   24-Jan-2021 09:46   
24-Jan-2021 09:48   24-Jan-2021 09:56   24-Jan-2021 09:58   24-Jan-2021 10:01   24-Jan-2021 10:03   
24-Jan-2021 10:06   24-Jan-2021 10:10   24-Jan-2021 10:13   24-Jan-2021 10:18   24-Jan-2021 10:21   
24-Jan-2021 10:22   24-Jan-2021 10:26   24-Jan-2021 10:28   24-Jan-2021 10:30   24-Jan-2021 10:35   
24-Jan-2021 10:42   24-Jan-2021 10:43   24-Jan-2021 10:45   24-Jan-2021 10:50   24-Jan-2021 10:56   
24-Jan-2021 10:57   24-Jan-2021 10:59   24-Jan-2021 11:00   24-Jan-2021 11:01   24-Jan-2021 11:02   
24-Jan-2021 11:05   24-Jan-2021 11:06   24-Jan-2021 11:07   24-Jan-2021 11:08   24-Jan-2021 11:09   
24-Jan-2021 11:13   24-Jan-2021 11:14   24-Jan-2021 11:18   24-Jan-2021 11:28   24-Jan-2021 11:29   
24-Jan-2021 11:30   24-Jan-2021 11:31   24-Jan-2021 11:32   24-Jan-2021 11:34   24-Jan-2021 11:38   
24-Jan-2021 11:40   24-Jan-2021 11:44   24-Jan-2021 11:45   24-Jan-2021 11:46   24-Jan-2021 11:47   
24-Jan-2021 11:48   24-Jan-2021 11:49   24-Jan-2021 11:50   24-Jan-2021 11:53   24-Jan-2021 11:55   
24-Jan-2021 11:57   24-Jan-2021 11:58   
332
Created by SH5 v.2.47.10, 24-01-2021
Registered to: OU2I